Hướng dẫn sử dụng tính năng Lending

10/08/2021

Bài hướng dẫn cơ bản về tính năng Lending trên Bami Protocol. Với Bami Lending, người dùng có thể:

 • Nạp tài sản cho người dùng khác vay và nhận lãi, hoặc
 • Nạp tài sản để thế chấp, vay các loại tài sản khác và trả lãi.

Lãi suất vay và cho vay của Bami Lending dao động theo lượng cung – cầu của người dùng Bami.

Bạn có thể sử dụng các ví như Metamask, Trust Wallet hoặc ví Coin98 để thực hiện giao dịch trên Bami Protocol. Bài hướng dẫn này sử dụng extension Metamask trên Chrome để làm ví dụ.

Các mục trong bài:

 1. Tổng quan giao diện tính năng Lending
 2. Nạp tài sản
 3. Vay tài sản
 4. Hoàn trả khoản vay
 5. Rút tài sản đã nạp

1. Tổng quan giao diện tính năng Lending 

Truy cập app.bami.money và chọn mục Lending từ menu tính năng. Kết nối ví.

Các nội dung tại giao diện này:

 • Tổng tài sản đã nạp là tổng giá trị tài sản đã nạp vào Bami Lending. Tổng tài sản đã vay là tổng giá trị tài sản đã vay từ Bami Lending. APY thuần là lãi suất ròng trên tổng tài sản đã nạp và vay.
 • Hạn mức vay là tỷ lệ giá trị mà bạn đã vay so với giá trị đã nạp.

2. Nạp tài sản vào Bami Lending

Dưới đây là danh sách các loại tài sản mà hiện bạn có thể nạp vào Bami Lending để cho vay, tỷ suất lợi nhuận áp dụng cùng số dư của loại tài sản đó trong ví của bạn. Danh sách này sẽ thay đổi tùy từng thời điểm theo thông báo của đội ngũ Bami. Chọn loại tài sản mà bạn muốn nạp.

Nhập số lượng tài sản mà bạn muốn nạp vào mục Số lượng nạp.

Các nội dung cần nắm tại mục này:

 • Số lượng nạp: Số lượng mà bạn muốn nạp
 • Số dư trên ví: Số dư trong ví của bạn (đồng thời là số lượng tối đa bạn có thể nạp)
 • Lãi suất cho vay: Tỷ lệ lợi nhuận sẽ nhận được từ tài sản sẽ nạp (tính trên năm)
 • Số dư: Số lượng bạn đã nạp cho đến hiện tại
 • Tỉ suất thế chấp: Hạn mức vay đối với loại tài sản sẽ nạp
 • Cho phép thế chấp: Cho phép/Không cho phép sử dụng loại tài sản này làm tài sản đảm bảo. Bạn có thể thay đổi cài đặt sau khi đã nạp tài sản.
 • Hạn mức vay của bạn: Hạn mức vay của bạn. Khi bạn nạp tài sản vào, bạn sẽ thấy hạn mức vay tăng lên. (Trường hợp nạp tài sản lần đầu, con số này không đổi do bạn chưa thực hiện khoản vay nào.)
 • Hạn mức vay đã dùng: Hạn mức vay đã sử dụng. Khi bạn nạp tài sản vào, bạn sẽ thấy hạn mức vay đã sử dụng giảm đi.

Sau khi xem xét thông tin, chọn Approve để cho phép smart contract tương tác với ví của bạn trong trường hợp nạp tài sản lần đầu. Sau khi Approve, ấn Nạp và xác nhận giao dịch trên ví để nạp tài sản.

Sau khi nạp, bạn sẽ nhìn thấy tài sản đã nạp, tỷ lệ lợi nhuận và tổng số lượng đã nạp tại đây. 

Nếu muốn sử dụng tài sản đã nạp để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, bật nút Cho phép thế chấp và xác nhận giao dịch trên ví.

3. Vay tài sản từ Bami Lending

Dưới đây là danh sách các loại tài sản mà hiện bạn có thể vay từ, lãi suất vay áp dụng cùng số lượng tối đa mà bạn có thể vay từ Bami Lending. Danh sách này sẽ thay đổi tùy từng thời điểm theo thông báo của đội ngũ Bami. Chọn loại tài sản mà bạn muốn vay.

Nhập số lượng tài sản mà bạn muốn nạp vào mục Số lượng vay.

Các nội dung cần biết tại mục này:

 • Số lượng vay: Số lượng mà bạn muốn vay
 • Thanh khoản: Số lượng tối đa bạn có thể vay từ Bami Protocol
 • Lãi suất vay: Lãi suất phải trả cho khoản vay (tính trên năm)
 • Số lượng: Số lượng bạn đã vay cho đến hiện tại
 • Hạn mức vay của bạn: Hạn mức vay của bạn (tính trên tổng tài sản đã nạp)
 • Hạn mức vay đã dùng: Hạn mức vay đã sử dụng. Khi bạn vay thêm, bạn sẽ thấy hạn mức vay đã sử dụng tăng lên.

Sau khi xem xét thông tin, ấn Vay và xác nhận giao dịch trên ví để vay tài sản.

Sau khi vay, bạn sẽ nhìn thấy tài sản đã vay, lãi suất vay phải trả, tổng số lượng đã vay và hạn mức vay đã sử dụng tại đây.

4. Hoàn trả khoản vay

Chọn khoản vay mà bạn muốn hoàn trả từ danh sách các khoản vay hiện tại, ấn vào mục Trả.

Nhập số lượng muốn hoàn trả vào mục Số lượng trả hoặc bấm Max để trả toàn bộ. Số lượng tối đa này đã bao gồm phần lãi vay phải trả.

Các nội dung cần biết tại mục này:

 • Số lượng trả: Số lượng muốn hoàn trả
 • Lãi suất vay, Số lượng, Hạn mức vay của bạn: Tương tự như ở phần 3 của bài hướng dẫn này.
 • Hạn mức vay đã dùng: Hạn mức vay đã sử dụng. Khi bạn hoàn trả khoản vay, bạn sẽ thấy hạn mức vay đã sử dụng giảm đi.

Sau khi xem xét thông tin, ấn Trả và xác nhận giao dịch trên ví để hoàn trả khoản vay. Khi đã hoàn trả toàn bộ khoản vay một loại tài sản nào đó, bạn sẽ không nhìn thấy loại tài sản đó ở danh sách khoản vay hiện tại nữa.

5. Rút tài sản đã nạp

Chọn loại tài sản muốn rút từ danh sách các loại tài sản cho phép nạp. Ấn vào mục Rút.

Nhập số lượng muốn hoàn trả vào mục Số lượng rút hoặc bấm Max để trả toàn bộ. Số lượng tối đa này đã bao gồm phần lợi nhuận mà bạn nhận được từ việc nạp tài sản để cho vay.

Các nội dung cần biết tại mục này:

 • Số lượng rút: Số lượng muốn rút
 • Phí: Phí rút (hiện là 0,05% trên tổng số lượng tài sản sẽ rút)
 • Số dư đã nạp, Lãi suất cho vay: Xem lại phần 2 của bài hướng dẫn này.
 • Hạn mức vay của bạn: Hạn mức vay của bạn. Khi bạn rút tài sản ra, bạn sẽ thấy hạn mức vay giảm đi.
 • Hạn mức vay đã dùng: Hạn mức vay đã sử dụng. Khi bạn rút tài sản ra, bạn sẽ thấy hạn mức vay đã sử dụng tăng lên.

Sau khi xem xét thông tin, ấn Rút và xác nhận giao dịch trên ví để vay tài sản. Khi đã rút toàn bộ số lượng một loại tài sản nào đó, bạn sẽ không nhìn thấy loại tài sản đó ở danh sách các tài sản đang nạp hiện tại nữa.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết để sử dụng tính năng Bami Lending. Trường hợp có thắc mắc, người dùng có thể liên hệ group Telegram của Bami Protocol tại đây hoặc gửi ticket tại help.bami.money để được hỗ trợ.

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Xem thêm

VI